Regulamin Sprzedaży

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem strony https://sprytneremontowanie.pl
Data publikacji: 25/05/2017 r.

Za pośrednictwem strony https://sprytneremontowanie.pl możliwy jest zakup poradnika „Jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie”.

Sprzedaż poradnika prowadzi IMPRO Jeremiasz Gorzarda vel Gorzędowski, ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, NIP: 726-257-76-03.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro@impro.biz.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
3) Operator Płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 4.848.500 PLN wpłacony w całości,
4) Poradnik – poradnik „Jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie”,
5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sprytneremontowanie.pl/regulamin-sprzedazy
6) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://sprytneremontowanie.pl,
7) Sprzedawca – IMPRO Jeremiasz Gorzarda vel Gorzędowski, ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, NIP: 726-257-76-03.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Poradnika oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia na odległość ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Poradnika w postaci drukowanego egzemplarza, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wersji elektronicznej Poradnika lub umowy mieszanej, zawierającej w sobie elementy umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych i umowy o świadczenie usług w postaci godzinnej konsultacji.

2. Do zawarcia umowy za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Do pobrania Poradnika w wersji elektronicznej, a następnie do korzystania z Poradnika w wersji elektronicznej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Poradnik stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Poradnika przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem dozwolonego użytku przewidzianego przez przepisy prawa, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Poradnika i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup Poradnika

1. W celu zakupu Poradnika, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1) wybrać interesujący go wariant Poradnika spośród dostępnych na Stronie i kliknąć w przycisk „Chcę zamówić” znajdujący się pod wybranym wariantem,
2) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
3) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
4) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu tpay.com obsługiwanego przez Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Poradnik.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę sprzedaży, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę mieszaną zawierającą w sobie elementy umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych i umowy o świadczenie usług w postaci godzinnej konsultacji uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5
Realizacja zamówienia

1. Zakupiony Poradnik w wersji drukowanej zostanie wysłany do Kupującego pocztą (list polecony) w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy. Koszt dostawy wynosi 8,50 zł i ponosi go Kupujący (koszt doliczany jest do ceny Poradnik i podlega opłaceniu w trakcie składania zamówienia).

2. Zakupiony Poradnik w wersji elektronicznej zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail linka pozwalającego pobranie Poradnika w wersji elektronicznej. Nastąpi to niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Usługa w postaci godzinnej konsultacji zostanie wykonana przez Sprzedawcę w terminie ustalonym wspólnie przez strony.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://sprytneremontowanie.pl/kontakt jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Poradnik wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Poradnik ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Poradnika powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://sprytneremontowanie.pl/kontakt, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://sprytneremontowanie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.